Vertybės

Savo veikloje Asociacija vadovaujasi šiais principais:

  1. savanoriškumo – į Asociaciją įstojama ir iš jos išstojama laisva valia;
  2. sąžinės laisvės – Asociacija gerbia savo narių įsitikinimų ir tikėjimo skirtumus, neprieštaraujančius bendražmogiškoms vertybėms;
  3. demokratiškumo – sprendimai Asociacijoje priimami kolegialiai, grindžiami diskusijose susiklosčiusia daugumos nuomone, atsižvelgiant į mažumos siūlymus ir gerbiant jos nuomonę;
  4. atvirumo – Asociacija yra atvira organizacija, užtikrinanti veiklos viešumą ir suteikianti galimybes savo nariams laisvai reikšti nuomones;
  5. atsakomybės – Asociacijos narys saugo ir gina Asociacijos autoritetą, už savo žodžius ir veiksmus yra atsakingas Asociacijai. Asociacijos vidaus klausimai pirmiausia išsiaiškinami su Asociacijos nariais skyriuose, Asociacijos kolegijoje, asamblėjoje;
  6. solidarumo – Asociacijos ir jos padalinių valdymo organų priimtus sprendimus Asociacijos nariai įgyvendina veikdami išvien, sutartinai, prisiimdami bendrą atsakomybę. Asociacija savo nariams teikia paramą, padeda realizuoti jų teisėtus interesus, gina nuo nepagrįstų kaltinimų, šmeižto. Asociacijos nariai visokeriopai remia vienas kitą;
  7. skaidrumo – Asociacijos narys vengia nesąžiningų pranašumo siekimo būdų, viešųjų ir privačių interesų konflikto.