Visuomeninio politinio judėjimo „Pirmyn, Lietuva“ įstatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Visuomeninis politinis judėjimas „Pirmyn, Lietuva“ („Asociacija“) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.

2. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų bei veiklą grindžia šiais Įstatais.

3. Asociacija turi antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos finansų ar kredito įstaigose, savo simboliką.

4. Asociacija turi teisę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgyti paramos gavėjo statusą bei teikti ir gauti labdarą ir paramą.

5. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

6. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI

7. Asociacijos tikslai — skleisti ir įgyvendinti šiuolaikinės tautinės demokratinės visuomenės idėjas, padėti išreikšti Lietuvos Respublikos piliečių politinę valią, aktyviai dalyvauti įgyvendinant valstybės valdžią ir savivaldos teisę, padėti Asociacijos nariams dalyvauti politinėje veikloje.

8. Asociacija, įgyvendindama numatytus tikslus, siekia:

 • sukurti Lietuvos tautinę demokratinę valstybę, siekiančią gerovės savo piliečiams;
 • užtikrinti teisingumą visose gyvenimo srityse;
 • mažinti Lietuvos socialinę nelygybę, atskirtį, ieškant teisingo balanso tarp verslą kuriančių ir samdomą darbą dirbančių žmonių;
 • šviesti visuomenę ir ugdyti jos narių solidarumo bendruomeniškumo, demokratiškumo, patriotizmo, sąžiningumo, tolerancijos, savigarbos, atsakomybės vertybes;
 • užtikrinti, kad Lietuvos valdžia tarnautų žmonėms.

9. Savo veikloje Asociacija vadovaujasi šiais principais:

 • savanoriškumo – į Asociaciją įstojama ir iš jos išstojama laisva valia;
 • sąžinės laisvės – Asociacija gerbia savo narių įsitikinimų ir tikėjimo skirtumus, neprieštaraujančius bendražmogiškoms vertybėms;
 • demokratiškumo – sprendimai Asociacijoje priimami kolegialiai, grindžiami diskusijose susiklosčiusia daugumos nuomone, atsižvelgiant į mažumos siūlymus ir gerbiant jos nuomonę;
 • atvirumo – Asociacija yra atvira organizacija, užtikrinanti veiklos viešumą ir suteikianti galimybes savo nariams laisvai reikšti nuomones;
 • atsakomybės – Asociacijos narys saugo ir gina Asociacijos autoritetą, už savo žodžius ir veiksmus yra atsakingas Asociacijai. Asociacijos vidaus klausimai pirmiausia išsiaiškinami su Asociacijos nariais skyriuose, Asociacijos kolegijoje, asamblėjoje;
 • solidarumo – Asociacijos ir jos padalinių valdymo organų priimtus sprendimus Asociacijos nariai įgyvendina veikdami išvien, sutartinai, prisiimdami bendrą atsakomybę. Asociacija savo nariams teikia paramą, padeda realizuoti jų teisėtus interesus, gina nuo nepagrįstų kaltinimų, šmeižto. Asociacijos nariai visokeriopai remia vienas kitą;
 • skaidrumo – Asociacijos narys vengia nesąžiningų pranašumo siekimo būdų, viešųjų ir privačių interesų konflikto.

10. Asociacija gali turėti ir kitas civilines teises bei pareigas, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams ir šiems Įstatams.

Visus visuomeninio politinio judėjimo įstatus galite parsisiųsti čia.